Χρειάζεται παράσταση δικηγόρων στην υπογραφή συμβολαίων;

Από 1-1-2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου ακινήτου είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.


Ποια είναι η αμοιβή του συμβολαιογράφου;

Για την κατάρτιση του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος εισπράττει από τον αγοραστή:

α) πάγια αμοιβή είκοσι (20) ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση την συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

Για το ποσό έως 120.000 ευρώ μειώθηκε σε ποσοστό 0,80%
Για το ποσό από 120.000 έως 380.000 μειώθηκε σε ποσοστό 0,70%,
Για το ποσό από 380.001 έως 2.000.000 ευρώ μειώθηκε σε ποσοστό 0,65% κ.ο.κ το οποίο ποσοστό μειώνεται σταδιακά στα ανώτερα κλιμάκια ποσών

β) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, ευρώ πέντε (5,00).

γ) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως με την κατάρτιση της πράξεως, ευρώ τέσσερα (4,00).


Ποια είναι η φορολογία στη μεταβίβαση ενός ακινήτου;

Ο αγοραστής επιβαρύνεται με Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) ίσο με 3% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου στην περίπτωση του μεταχειρισμένου ακινήτου. Στην περίπτωση νεόδμητου με άδεια δόμησης μετά το 2006 ο αγοραστής επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 23% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου.